2021-10-14 06:44Pressmeddelande

”Vi som företräder landets skolelever ger partiledarna underkänt”

Lilian Helgason, ordförande för Sveriges Elevråd. Foto: Edvin JohanssonLilian Helgason, ordförande för Sveriges Elevråd. Foto: Edvin Johansson

Det är sorgligt att ledarna för riksdagens partier inte kan släppa småaktiga meningsskiljaktigheter och istället försöka hitta långsiktiga gemensamma lösningar som gynnar elever, lärare och skolledare, skriver Josefine Fälth, ordförande för Sveriges elevkårer, och Lilian Helgason, ordförande för Sveriges elevråd

Efter en pandemi med helt eller delvis stängda gymnasieskolor som blottlagt ungas psykiska ohälsa, elevers behov av anpassat stöd och lärares orimliga arbetsbördor, var det med stora förväntningar som vi satte oss framför söndagens partiledardebatt i SVT:s Agenda.

Vi hoppades på ivriga diskussioner om hur lärarbristen kan lösas, vad som behövs för att alla elever ska lämna skolan med fullständiga betyg och hur en trygg arbetsmiljö utifrån elevernas och lärarnas perspektiv kan skapas. Istället fick vi se en kaosartad pajkastning på sandlådenivå. Aggressiva personliga påhopp, prat i munnen på varandra och tävling i vem som kan nämna flest problem med svensk skola.

Det sorgligaste var att se hur långt partiledarna är från dem som är i skolan varje dag. Att SVT valde att begränsa debatten till friskolor, kötider och ”utsatta områden” var också ett problem. Men kunniga politiker hade ändå kunnat vända samtalet till att fokusera på vad som är viktigt, till exempel resurser, jämlikhet, arbetsmiljö och förutsättningar för att ta till sig kunskap.

Det är ett problem när landets politiska ledare i direktsänd nationell tv fokuserar på att kasta skit på varandra, istället för att erbjuda tittarna konstruktiva förslag. I debatten om kötider och friskolor tappade politikerna bort sådant som är av stor betydelse.

Partierna måste kunna enas om vissa saker – för elevernas och framtida generationers skull. En mångfald av skolor är positivt. Det viktiga är att se till att alla elever får samma förutsättningar, oavsett vilken skola de går på, eller var i landet de bor.

Vi saknade flera saker i debatten: bristen på utbildade lärare, frånvaro av elevanpassat stöd och en eskalerande psykisk ohälsa.

Medan de som styr Sverige väljer att tjafsa om vem som har ansvaret för att skolan ser ut som den gör, kan vi presentera ett antal punkter som skulle göra skillnad.

Behöriga lärare som har tid att se varje elev

Lärarnas riksförbund har lyft fram att lärare har för mycket att göra för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Enligt en undersökning från 2019 uppgav åtta av tio tillfrågade gymnasielärare att de hade en tung eller mycket tung arbetsbörda. Samtidigt saknar tre av tio lärare i grundskolan behörighet liksom 17,6 procent av lärarna på gymnasiet. I ämnen som svenska som andraspråk har färre än hälften en lärarexamen.

Kartläggning av elevers behov och individanpassat stöd

När elevhälsan, skolhälsovården, utreder elevers särskilda behov av stöd och lägger fram resultatet för lärarna är en vanlig kommentar att de inte har tid att anpassa lektionerna. Elever som inte känner sig sedda eller inte får det stöd de behöver för att hänga med på lektionerna riskerar att bli antingen utåtagerande och störa andra elever eller likgiltiga och passiva. I förlängningen är risken stor att de lämnar skolan utan fullständiga betyg. Efter pandemi och distansundervisning är behovet av stöd än större.

En synlig elevhälsa med resurser

Sveriges elevkårer genomförde nyligen en undersökning bland gymnasieelever som visade att en majoritet av eleverna, 62 procent, upplevde att distansundervisningen under pandemin gjort att de mådde sämre och många ansåg att de fått bestående men. Behöriga lärare och rätt stöd i skolan är förutsättningar för att eleverna ska må bra, men att må bra är också en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap. Idag känner många elever inte ens till ifall de har en kurator på skolan och det blir alltmer sällsynt med tillgänglig elevhälsa alla dagar i veckan.

Det är sorgligt att ledarna för riksdagens partier inte kan släppa småaktiga meningsskiljaktigheter och istället försöka hitta långsiktiga gemensamma lösningar som gynnar elever, lärare och skolledare. Förutom att några av dem styr Sverige är de alla ledare för partier som har huvudansvar för skolan i kommuner ute i landet.

Nästa år är det val. Än är det inte för sent för partierna att ta till sig vad skolpersonal och elever säger.

Vi som företräder landets skolelever ger partiledarna ett F – alltså underkänt – den här gången. Men vi hoppas att de börjar lyssna så att vi kan ge dem en andra chans.

Josefine Fälth, ordförande för Sveriges elevkårer

Lilian Helgason, ordförande för Sveriges elevråd

Texten är tidigare publicerad i Sydsvenskan.

 


Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan.